BIP – Działalność Instytutu

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Polski Instytut Ekonomiczny powstał w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą. Jest nadzorowany przez prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Instytutu należy też:

 • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocją polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;
 • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
 • organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
 • upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Organami Instytutu są rada oraz dyrektor, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. W skład rady wchodzi siedmiu członków powoływanych przez prezesa Rady Ministrów, w tym jego przedstawiciel, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki oraz pięć osób powoływanych na okres czteroletniej kadencji.

Zgodnie z ustawą gospodarka finansowa Instytutu prowadzona jest w oparciu o coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu, a także w oparciu o:

 • dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Instytutu oraz współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;
 • przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;
 • przychody z tytułu działalności gospodarczej;
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią inaczej;
 • zapisy, spadki i darowizny;
 • przychody z innych tytułów.
Skip to content