Analityk lub młodszy analityk w Zespole gospodarki cyfrowej

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Analityka lub Młodszego Analityka w Zespole Gospodarki Cyfrowej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy tworzeniu opracowań i analiz ekonomicznych dotyczących rozwoju gospodarki cyfrowej. Tematy analiz będą związane m.in. z rozwojem przemysłu 4.0, nowymi modelami biznesowymi, narzędziami regulacyjnymi w obszarze gospodarki cyfrowej i wsparcia dla innowacji, pozycją polskiej gospodarki na tle krajów UE;
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut;
 • Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe (przynajmniej I stopnia) w zakresie: ekonomii, prawa, socjologii lub pokrewnych;
 • Zainteresowanie tematami związanymi z cyfryzacją i znajomość pojęć i trendów związanych z gospodarką cyfrową;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z anglojęzyczną literaturą naukową i ekspercką;
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność krytycznego myślenia i oceny źródeł danych i informacji;

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość teorii z zakresu mikroekonomii, narzędzi polityki konkurencji, organizacji rynku;
 • Doświadczenie pracy w kancelariach prawnych, konsultingu lub w firmach działających w obszarze gospodarki cyfrowej;
 • Doświadczenie w pracy w innym kraju UE lub w pracy wymagającej roboczego wykorzystania języka angielskiego;
 • Znajomość metod ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych (umiejętność interpretacji i krytycznej analizy wyników);

 

Warunki pracy

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 26.06.2019

 

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Rekrutacja GC-04”:

 

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24,00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content