Analityk lub Starszy Analityk ds. energii i klimatu

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Analityka lub Starszego Analityka ds. energii i klimatu.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie analiz dotyczących zgadnień związanych z energią i klimatem
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut
 • Analiza polskich i unijnych aktów prawnych oraz propozycji zmian prawnych pod kątem wpływu na obszar klimatu i energii
 • Przygotowywanie wkładów na potrzeby wspólnych publikacji z innymi pracownikami Instytutu
 • Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie: w przypadku starszego analityka wymagane jest doświadczenie zawodowe lub akademickie w obszarze związanym z regulacjami gospodarczymi lub tworzeniem ekspertyz z obszaru energii i klimatu; w przypadku analityka doświadczenie nie jest wymagane
 • Znajomość pojęć i trendów związanych z energetyką i klimatem
 • Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2)
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie
 • Samodzielność w formułowaniu zadań i organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Gotowość do podejmowania analizy nowych tematów
 • Znajomość metod i narzędzi analizy danych będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy

1)     Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca pod presją czasu
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

2)     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 5.11.2019

Sposób składania dokumentów z adnotacją „EK-01”

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze)
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, wybrane osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

——————————————————-

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze. Administrator  danych  i  kontakt  do  niego:  Polski  Instytut  Ekonomiczny;  adres  siedziby  administratora: ul.   Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów  prawa.  Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do państwa  trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content