Analityk lub Starszy Analityk w Zespole Handlu Zagranicznego

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Analityka lub Starszego Analityka w Zespole Handlu Zagranicznego.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlowej oraz internacjonalizacji gospodarki Polski w zakresie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • Aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut;
 • Współpraca z partnerami z administracji, instytucji naukowych, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji oraz wymiany wiedzy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Doświadczenie analityczne lub akademickie w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, współpracy gospodarczej Polski z zagranicą i polityki handlowej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z anglojęzyczną literaturą naukową i ekspercką (poziom odpowiadający przynajmniej B2);
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie;
 • Umiejętność stosowania metod analizy statystycznej i pracy z programami do przetwarzania danych statystycznych typu Excel;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność do krytycznego myślenia oraz oceny źródeł danych i informacji;
 • Samodzielność działania, gotowość do podejmowania nowych tematów;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki pracy

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Miejsce i termin składania dokumentów: Polski Instytut Ekonomiczny (recepcja znajduje się na I piętrze)

Powyższe dokumenty z adnotacją HZ-01/2019 należy dostarczyć/ przesłać w formie papierowej do dnia 29.10.2019 r. na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu) lub osobiście (w godzinach pracy Instytutu).

 

Inne informacje:

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu).

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, wybrane osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

——————————————————-

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:  Polski Instytut  Ekonomiczny;  adres  siedziby  administratora: ul.   Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów  prawa.  Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do państwa  trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content