Archiwista

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Archiwisty.

Forma zatrudnienia: praca na podstawie umowy zlecenia

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kompleksowe prace archiwizacyjne obejmujące między innymi:

 • weryfikację dokumentacji kat. A znajdującej się w Archiwum Zakładowym oraz przygotowanie  dokumentacji do przekazania do Archiwum Akt Nowych,
 • opracowanie dokumetacji kat. A znajdującej się w komórkach organizacyjnych oraz przygotowanie ww. dokumentacji do przekazania do Archiwum Akt Nowych,
 • opracownie i archiwizacja pozostałych dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych oraz przekazanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum: średnie, policealne
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego –
  doświadczenie w pracy w archiwum (w tym zakładowym) lub obszarze zarządzania
  dokumentacją
 3. znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz.
  553)
 4. znajomość Rozporządzenia MKiDN z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i
  kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
  państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015, poz. 1743)

 

Termin składania dokumentów: 12.06.2019 r.

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Rekrutacja OP-03”:

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24,00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content