OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.5/2019/PROJEKT

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie projektu wielobranżowego na dostosowanie budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986  z poz. zm.).

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie projektu wielobranżowego na dostosowanie budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  • 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 11.00.

Szczegółowa treść zamówienia została zawarta w dokumencie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytanie z dnia 26/06/2019

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie art. 38 ust. 6 ustawy PZP

Unieważnienie postępowania

Skip to content