Starszy Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych,
 • ogólna znajomość zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych,
 • przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • udział w przygotowywaniu projektu planu finansowego Instytutu, sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 • przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków,
 • przygotowywanie propozycji zmian w planie wydatków we współpracy z głównym księgowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi,
 • ogólna znajomość zasad księgowości jednostek sektrora finansów publicznych, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek sektra finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych

Warunki pracy

1)     Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa, praca w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca pod presją czasu, w przypadku spiętrzenia się wielu prac terminowych;
 • opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka)

2)     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe i posiada co najmniej roczną praktykę w księgowości sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obsługa MS Office

Wymagania dodatkowe:

 • znajmość systemu finansowo-księgowego QNT,
 • znajomość przepisów o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie list płac i obsługa systemu PŁATNI

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów,
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Termin składania dokumentów: 21 stycznia  2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Polski Instytut Ekonomiczny (recepcja znajduje się na I piętrze).

Powyższe dokumenty z adnotacją „Rekrutacja FK-1/2020” należy dostarczyć/ przesłać w formie papierowej na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu) lub osobiście (w godzinach pracy Instytutu 8.00-16.00).

Inne informacje:

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i przesłane w formie scanu).

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania, zostaną poinformowane telefonicznie.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content