Stażysta w zespole makroekonomii

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Stażysta w zespole makroekonomii.

Forma zatrudnienia: umowa o staż

Wymiar: do uzgodnienia, czas trwania umowy: 2 miesiące

Miejsce wykonywania: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań:

 • Pomoc w przygotowywaniu publikacji i komentarzy z obszaru makroekonomii
 • Zbieranie danych statystycznych do analiz ilościowych
 • Współpraca przy tworzeniu modeli prognoz krótkoterminowych gospodarki Polski
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut

 

Wymagania:

 • Zainteresowanie tematyką makroekonomii, orientacja w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie
 • Umiejętność tworzenia publikacji i komentarzy (mile widziane wskazanie w CV odniesień do własnych tekstów)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach studenckich / kołach naukowych
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 21.02.2020

 

Sposób składania dokumentów z adnotacją „MA-02/2020”

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze)
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę i przesłane w formie skanu)
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata lub kandydatki, wybrane osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

——————————————————-

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat lub kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze. Administrator  danych  i  kontakt  do  niego:  Polski  Instytut  Ekonomiczny;  adres  siedziby  administratora: ul.   Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów  prawa.  Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do państwa  trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content