ZAPYTANIE OFERTOWE NR OP/7/2019

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego za rok 2018 (okres 22.09.2018-31.12.2018) oraz za rok 2019 wraz z wydaniem sprawozdania z przeprowadzonego badania.

KOD CPV:

79210000-9 – usługi księgowe i audytorskie

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego (dalej Instytut) za rok 2018 (okres: 22.09.2018-31.12.2018 r.) oraz za rok 2019  wraz z wydaniem sprawozdania  z przeprowadzonego badania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego za rok 2018 (za okres 22.09.2018-31.12.2018  r.) i za rok 2019 oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Instytutu za każdy rok objęty badaniem.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego badania ( w odniesieniu do każdego badanego roku)  stwierdzającego czy sprawozdanie finansowe Instytutu rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w Instytucie.

Zamawiający wymaga, aby ocena prawidłowości badania poprawności sprawozdania finansowego zawierała informację dotyczącą rozliczenia kosztów obciążających działalność statutową i działalność gospodarczą z uwzględnieniem odliczeń podatku od towarów i usług dokonana została poprzez bezpośrednie odniesienie się do tej kwestii w sprawozdaniu  z badania sprawozdania finansowego Instytutu lub w odrębnym dokumencie.

W razie wydania w sprawozdaniu opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego lub wydania o nim opinii negatywnej albo odmowy wydania opinii, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

  

3. Obowiązki Wykonawcy:

Sprawozdanie biegłego rewidenta winno  zawierać w szczególności stwierdzenia wymagane aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na zasadach określonych w:

  • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.395),
  • ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089),
  • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
  • Przepisach ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
  • Przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017 r., poz.1911)
  • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
  • w przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany przepisów.

 

  1. Uwagi dodatkowe

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Nadesłane oferty zostaną przesłane do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ma prawo dokonać ostatecznego wyboru Wykonawcy.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do zapytania nr 1-5

Skip to content