Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Aktualności

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma na celu utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powstanie on w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Polski Instytut Ekonomiczny będzie nadzorowany przez prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań będzie należało m.in. dostarczanie analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i popularyzacja polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz zagranicą.

Zgodnie z ustawą PIE zajmie się także:

 • współpracą z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocją polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpracą z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;
 • gromadzeniem specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
 • organizowaniem seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
 • upowszechnianiem wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Organami Instytutu będą rada oraz dyrektor, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. W skład rady będzie wchodzić siedmiu członków powoływanych przez prezesa Rady Ministrów, w tym jego przedstawiciel, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki oraz pięć osób powoływanych na okres czteroletniej kadencji.

Według ustawy gospodarka finansowa Instytutu będzie prowadzona w oparciu o coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu, a także w oparciu o:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Instytutu oraz współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;
 3. przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;
 4. przychody z tytułu działalności gospodarczej;
 5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią inaczej;
 6. zapisy, spadki i darowizny,
 7. przychody z innych tytułów.
Tags:
Skip to content