Deklaracja dostępności

Polski Instytut Ekonomiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pie.net.pl.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 55 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Polskiego Instytutu Ekonomicznego, położony jest przy Al. Jerozolimskich 87. Oznaczone wejście znajduje się w pierwszej klatce schodowej od strony zachodniej budynku, czyli od strony budynku 89. Najpierw są dwa niskie schody. Następnie dwuskrzydłowe, wymagające siły, ręcznie otwierane drzwi o szerokości 90+90 cm . Za nimi jest dziewięć schodów i kolejne dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane drzwi tej samej szerokości. Na wprost znajduje się stanowisko ochrony budynku. Polski Instytut Ekonomiczny zajmuje piętra: 1 i 5, a recepcja jest na piętrze pierwszym (drugiej naziemnej kondygnacji). Możliwe jest skorzystanie z lobby na parterze.

Z poziomu parteru, przy ochronie, dostępna jest jedna winda o szerokości drzwi 72 cm. Korytarze są dostępne na każdym z zajmowanych pięter, jednak część pomieszczeń znajduje się za przewężeniami o szerokości 98 cm. Schody o szerokości 140 cm posiadają jedną barierkę od strony wewnętrznej. Drzwi na piętrach są o szerokości 84 cm, a część drzwi do pokojów ma 80 cm szerokości. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych, a na parterze nie ma żadnej.

Dostępny jest schodołaz. Brak jest pochylni. Nie ma platform. Nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Pięćdziesiąt metrów od wejścia znajduje się jedno, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od strony Al. Jerozolimskich na wysokości budynku 89.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content