Ogłoszenie o zamówieniu OP/14/2019

Usługi społeczne

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na usługi promocyjne oraz kompleksowe organizowanie i koordynowanie zabezpieczenia realizowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny wydarzeń, konferencji prasowych, konferencji naukowych, seminariów, eventów branżowych, forów branżowych, forów dyskusyjnych, sympozjów, warsztatów, kongresów, gal, kolacji biznesowych, bankietów lub innych podobnych wydarzeń wraz z zapewnieniem wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną, zintegrowanych usług hotelarskich i/lub gastronomicznych zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji zadań Zamawiającego.

Kod i nazwa zamówienie według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów;

79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów;

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez;

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków;

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków;

55320000-9 Usługi podawania posiłków.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2020 r. do godziny 9:00

Szczegółowa treść zamówienia została zawarta w postępowaniu nr OP/14/219, które wraz z załącznikami umieszczono na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 2-5 do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content