Pracownik ds. obsługi biurowej

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów do wykonywania zadań pracownika ds. obsługi biurowej.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia / na zastępstwo.

Okres zaangażowania: kwiecień – czerwiec 2020 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zapewnienie terminowego i właściwego obiegu dokumentów i korespondencji wpływającej i wychodzącej z Instytutu;
 2. Prowadzenie rejestru korespondencji Instytutu;
 3. Koordynowanie i umawianie spotkań Kierownictwa Instytutu;
 4. Przygotowanie materiałów i informacji dla Kierownictwa Instytutu;
 5. Prowadzenie i pilnowanie terminarza Kierownictwa;
 6. Udział w organizacji i obsłudze spotkań oraz wydarzeń odbywających się w siedzibie Instytutu;
 7. Obsługa sekretariatu Instytutu (m.in. telefon, e-mail, korespondencja).

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum półroczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MsWord, MsExcel, Outlook);
 • skrupulatność, samodzielność, terminowość;
 • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
 • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Oferta powinna zawierać:

 • CV uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego;
 • List motywacyjny;
 • Dokument potwierdzający wykształcenie.

Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:

Zleceniodawca zaproponuje realizację zlecenia osobie, która w najwyższym stopniu spełni wymagania oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin składania dokumentów: 3 kwietnia 2020 r.

 

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Rekrutacja OP-04/2020”:

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny,
  Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24:00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu).

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content