Starszy Doradca ds. makroekonomii

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko Starszego Doradcy ds. makroekonomii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat lub część etatu

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozwijanie modelu długoterminowych prognoz makroekonomicznych gospodarki Polski oraz wykorzystywanie go do opracowywania prognoz i analiz makroekonomicznych
 • Przygotowywanie publikacji i komentarzy z obszaru makroekonomii
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut
 • Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie: wyższe, ekonomiczne lub pokrewne (mile widziane osoby ze stopniem naukowym doktora lub w trakcie doktoratu)
 • Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w pracy z modelami makroekonomicznymi
 • Znajomość metod ilościowych (mile widziana obsługa programów do analiz ilościowych)
 • Orientacja w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie przynajmniej B2
 • Umiejętność tworzenia publikacji (mile widziana lista kilku najważniejszych publikacji w CV)

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca pod presją czasu
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o spełnianiu określonych wymogów.
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 10.05.2020

Sposób składania dokumentów z adnotacją MA-03

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze)
 • elektroniczniena adres: hr@pie.net.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę i przesłane w formie skanu)
 • listowniena adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata lub kandydatki, wybrane osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

——————————————————-

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat lub kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content