Starszy specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych,
 2. prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania Instytutu;
 3. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 4. udział w przygotowywaniu projektu planu finansowego Instytutu, przygotowyanie danych do sprawozdań finansowych w tym w układzie zadaniowym;
 5. sporządzanie zestawień, analiz finansowych,
 6. opracowywanie, uzgadnianie i monitorowanie planu finansowego;
 7. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 10. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych;
 11. prowadzenie korespondecji z bankami;
 12. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym;
 13. prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych;
 14. przygotowywanie propozycji zmian w planie wydatków we współpracy z głównym księgowym,
 15. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi,
 16. ogólna znajomość zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych,
 17. ogólna znajomość zasad księgowości jednostek sektrora finansów publicznych, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek sektra finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa, praca w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; 
 • praca pod presją czasu, w przypadku spiętrzenia się wielu prac terminowych;
 • opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka).

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne: 

 1. wykształcenie: wyższe i posiada co najmniej trzy letnią praktykę w księgowości sektora finansów publicznych 
 2. znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, oraz ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
 3. umiejętność analizy i syntezy informacji, 
 4. rzetelność, 
 5. umiejętność organizacji pracy  i orientacja na osiąganie celów,
 6. umiejętność współpracy, 
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 9. korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

 

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa programów: bankowość elektroniczna, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych (QNT), BUZA (klient JPK).
 • znajomość przepisów o podatku od towarów i usług,oraz sporządzanie deklaracj VAT
 • sporządzanie list płac i obsługa systemu PŁATNIK
 • komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

Wymagane dokumenty: 

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego  w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy, 
 4. Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów, 
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, 
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze. 

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Termin składania dokumentów: 07 kwietnia  2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Polski Instytut Ekonomiczny (recepcja znajduje się na I piętrze).

Powyższe dokumenty z adnotacją „Rekrutacja FK-2/2020” należy dostarczyć/ przesłać w formie papierowej na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu) lub osobiście (w godzinach pracy Instytutu 8.00-16.00).

Inne informacje:

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i przesłane w formie scanu).

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania, zostaną poinformowane telefonicznie.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content