Pamięci Janusza Chojny

Pamięci Janusza Chojny

Opublikowano: 09/11/2021

Pan Janusz Chojna, który zmarł w marcu 2021 r., był wybitnym ekspertem zajmującym się handlem zagranicznym, pracując przez lata w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

W 1976 r. Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. 45 lat swojej pracy zawodowej poświęcił problematyce rynków światowych, inwestycji zagranicznych, polityce proeksportowej. Stworzył na ten temat niezliczoną ilość publikacji, opracowań, komentarzy. Niektóre z nich stanowią unikalną dla polskiej ekonomii wartość – jak np. stworzona przez niego na podstawie danych GUS i własnej metodologii porównawczej regularnie, przez kilkadziesiąt lat aktualizowana baza danych o działalności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.

Przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki przez kilkadziesiąt lat odpowiadał za wydawanie opracowania „Polska-Twój Partner Gospodarczy”. Przygotowane z myślą o potencjalnych partnerach zagranicznych opracowanie było tłumaczone na kilkadziesiąt języków i trafiało za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych rokrocznie do wszystkich zakątków świata. Wspólnie z profesorem SGH Krzysztofem Marczewskim przez wiele lat prowadził projekt ankiet badających działalność polskich eksporterów za granicą.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Janusz Chojna – dorobek piśmienniczy

1982

Wpływ zmian na światowych rynkach paliwowych na rozwój gospodarczy Polski do roku 2000 / Barbara Skórkowska, Jacek Dembowski, Paweł Jagiełło, Janusz Chojna, SGPiS, Warszawa.

1986

Prognoza cen surowców w aspekcie ogólnej sytuacji na rynkach międzynarodowych : (dla lat 1986/1987 i 1990) / Ryszard Grabowiecki, Janusz Chojna, Janusz Hylewski, „Studia i Materiały” / Instytut Gospodarki Narodowej, z. 30.

Energo- i materiałochłonność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów uprzemysłowionych / Jacek Dembowski, Janusz Chojna, „Studia i Materiały” / Instytut Gospodarki Narodowej, nr 34.

1987

Polityczno-gospodarcze uwarunkowania importu ropy naftowej z krajów rozwijających się w latach 1990-2000 / Jacek Dembowski, Janusz Chojna, SGPiS, Warszawa.

1990

Funkcjonowanie Inwestycji Zagranicznych w Polsce / Janusz Chojna, „Inwestycje Zagraniczne w Polsce : stan faktyczny i perspektywy”.

1991

Problemy energetyczne Polski w warunkach gospodarki rynkowej i drogi ich rozwiązywania / Jacek Dembowski, Janusz Chojna, IKCHZ, Warszawa.

1992

Wpływ liberalizacji handlu Polski ze Wspólnotami Europejskimi na produkcję w Polsce / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Janusz Chojna i in., ICKHZ, Warszawa.

1995

Inwestycje Zagraniczne w Polsce / red. Barbara Durka, Janusz Chojna, ICKHZ, Warszawa.

1996

Prognoza cen surowców w aspekcie ogólnej sytuacji na rynkach międzynarodowych : (dla lat 1986/1987 i 1990). Prognoza cen surowców energetycznych / Ryszard Grabowiecki, Janusz Chojna, Janusz Hylewski, Instytut Gospodarki Narodowej. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, Warszawa.

Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce narodowej Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, red. B. Durka, 1996, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

1997

European countries in transition in the world trade 1965-2005 / Jerzy Głowacki, Janusz Chojna, Foreign Trade Research Institute, Warsaw.

Selected institutional problems in Polish foreign trade [in:] „Foreign Economic Policy of Poland, 1996-1997”, ed. J. Kotyński, 1997, Foreign Trade Research Institute, 26-36.

1998

Koniunktura Gospodarcza świata i Polski w latach 1997-1999 / Janusz Chojna, IKCHZ, Warszawa.

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, (współautor B. Durka) [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. B. Durka, 1998, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

1999

Powiązania cen w polskim handlu zagranicznym z cenami światowymi w latach 1995– 1997 (towary surowcowe) / Krzysztof Marczewski, Janusz Chojna, GUS, Warszawa.

Przemysł obuwniczy w Unii Europejskiej nadal wrażliwy / Ewa Kaliszuk, Janusz Chojna, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5.

2000

– Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 1998-2000 / red. Krzysztof Marczewski, aut. Janusz Chojna i in. ICKHZ, Warszawa.

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, współautor B. Durka [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa. 2000.

2001

Share of companies with foreign participation in Polish foreign trade, 2001, (co-author B. Durka), [in:] „Foreign Investments in Poland”, ed. B. Durka, Foreign Trade Research Institute, Warsaw, 50-70.

2002

World commodity prices 2001-2003 : report presented to the AIECE Spring Meeting Athens, May 8-10, 2002/ Janusz Chojna, Foreign Trade Research Institute, Warsaw.

Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa. 2002.

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, współautor B. Durka [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa. 2002.

­Policy towards foreign investors and foreign direct investment in Poland in 2000-2002, co-author B. Durka [in:] „Foreign Economic Policy of Poland, 2001-2002”, ed. J. Kotyński, 2002, Foreign Trade Research Institute, Warsaw. 86-91.

2003

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, współautor B. Durka [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 2003.

Zmiany cen na światowych rynkach towarowych i ich oddziaływanie na gospodarkę Polski [w:] „Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce”, red. K. Piech, S. Pangsy-Kania, 2003, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa,124-138.

2004

Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. B. Durka, J. Chojna. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa. 2004.

2005

Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2005, Warszawa,100-120.

Udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2005, Warszawa,120-141.

Polityka wobec inwestorów zagranicznych i przemieszczania produkcji z krajów Unii Europejskiej do Polski [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2005, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 166-185.

2006

Inwestycje zagraniczne w Polsce : [raport roczny] / red. nauk. i koordynacja Janusz Chojna, IKCHZ, Warszawa.

Sektor zagraniczny w polskiej gospodarce [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce: stan fatyczny i perspektywy”, red. J. Chojna, 2006, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Chojna, 2006, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Metody i instrumenty wspierania rozwoju eksportu w świetle doświadczeń międzynarodowych, współautor B. Sokołowska, 2006, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

2007

Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów : wyniki badań metodą testu koniunktury / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, IBRKK, Warszawa.

Czynniki stymulujące i hamujące eksport [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2007, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 92-97.

Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2007, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 98-102.

Doświadczenia Polski w zakresie ograniczania energochłonności i poprawy bezpieczeństwa energetycznego – wnioski dla Ukrainy, perspektywy współpracy (w jęz. ukraińskim), współautor E. Duchnowska, red. J. Chojna, 2007, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, oraz Ukraińska Akademia Handlu Zagranicznego, Kijów.

2008

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2006/2009 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Economic Restructuring and FDI Policies for NIS: Lessons from the Polish Experience [w:] Economic Restructuring and Integration in Eastern Europe. Experiences and Policy Implications / Janusz Chojna, Ewa Kaliszuk, Krzysztof Marczewski, Ryszard Michalski, Nomos.

FIEs and SEZs as driving forces of export growth and industrial restructuring in Poland / Janusz Chojna, Krzysztof Marczewski, „Discussion Papers” / Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, No. 90.

Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007 / Jacek Białek, Janusz Chojna, Robert Dzierzgwa, Dorota Kalinin-Trząska, Monika Mackiewicz, Karol Pęczak, Lucyna Przybylska, Eugeniusz Sadowski, Anna Skwara, Stanisław Sudak, Ewa Więckowska; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Position of exporters and foreign-owned companies in economic opening in Poland in the light of trade flows and business survey analyses / Janusz Chojna, Krzysztof Marczewski, „Discussion Papers” / Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, No. 95.

Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach : Wielka Brytania [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2006/2009 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2006/2009 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej
Polski
[w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, red. J. Chojna, 2008, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2008, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa,113-122.

2009

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2007/2010 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009 / Jacek Białek, Andrzej Brzozowy, Janusz Chojna, Dorota Kalinin-Trząska, Monika Mackiewicz, Elżbieta Opałka, Karol Pęczak, Lucyna Przybylska, Anna Skwara, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach : Wielka Brytania [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2007/2010 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2007/2010 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce” red. J. Chojna, 2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i załamania inwestycyjnego w gospodarce światowej, [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa,121-133.

Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski po akcesji do Unii Europejskiej [w:] „Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą”, red. E. Kaliszuk, K. Marczewski, 2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa,198-213.

2010

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2008/2011 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Inwestycje zagraniczne w Polsce : XX raport jubileuszowy / red. nauk. i koordynacja Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej
Polski
[w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce”, red. J. Chojna, 2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 184-216.

Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce: stan faktyczny i perspektywy”, 2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 217-264.

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2008/2011 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010: raport roczny”, red. J. Kotyński, 2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa,166-185.

2011

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2009/2012 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2009/2012 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa. 2011.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011”, red. J. Kotyński, 2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 158-173.

2012

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2010/2012 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2010/2012 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie. 2011-2012”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2012, 177-193. [POBIERZ PDF]

Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2010–2012, Raporty”, 2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

2013

The Global Energy Markets in a Strong Change / Janusz Chojna, Miklós Losoncz, Paavo Suni, „ETLA Brief”, No. 12.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie. 2012-2013”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa. 2013.

Firmy z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce, 2011-2013. Raporty”, 2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa,75-108.

Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, „Inwestycje zagraniczne w Polsce, 2011-2013. Raporty”, 2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 48-74. [POBIERZ PDF]

Shale energy shapes global energy markets, (co-authors: M. Losoncz and P. Suni), „National Institute Economic Review”, vol. 226 (1), 2013, F40-F45; https://doi.org/10.1177/002795011322600115

2014

Ceny w handlu zagranicznym Polski : aspekty makro- i mikroekonomiczne / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Funkcjonowanie prawa jednej ceny w zakresie powiązań cen w polskim eksporcie i imporcie surowcowym z reprezentatywnymi cenami rynku światowego [w:] „Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne”, red. K. Marczewski, 2014, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa,117-143.

Makroekonomiczne efekty zmian światowych cen surowców dla gospodarki Polski w: „Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne”, red. K. Marczewski, 2014, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa,117-172

Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski, „Unia Europejska.pl”, nr 4., IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Rola sektora zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski w okresie przed- i poakcesyjnym, [w:] „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”, red . E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2014, s . 44–64. [POBIERZ PDF]

2015

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2013/2016 / Janusz Chojna, Juliusz Kotyński, IBRKK, Warszawa.

Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2013 r. na tle tendecji długookresowych [w:] Inwestycje Zagraniczne w Polsce : stan faktyczny i perspektywy 2012/2014 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Szacunek „terms of trade” Polski w obrotach surowcowych towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2013/2016 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014 -2015”, 2015, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 131-148. [POBIERZ PDF]

2016

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2014/2017 / Janusz Chojna, Juliusz Kotyński, IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2014 roku na tle tendecji długookresowych [w:] Inwestycje Zagraniczne w Polsce : stan faktyczny i perspektywy 2014/2015 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Ceny na rynku światowym [w:] „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku”, 2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 15-24.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i podmioty z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski [w:] „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Raporty”, 2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2014-2015 i ich wpływ na bilans płatniczy [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016”, 2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 249-260. [POBIERZ PDF]

2017

Ceny na głównych światowych rynkach towarowych i surowcowe terms of trade Polski [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2015/2018 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa. [POBIERZ PDF]

Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2015 r. na tle tendencji długookresowych [w:] Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2015/2018 / Janusz Chojna, IBRKK, Warszawa.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy Polski w latach 2015-2017 [w:] „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018”, 2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 152-170. [POBIERZ PDF]

Światowe rynki towarowe w perspektywie roku 2022 [w:] „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku”, 2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 23-45. [POBIERZ PDF]

2019

Common market as a common commitment : letters to the New EU leadership 2019-2024 / Łukasz Ambroziak, Piotr Arak, Janusz Chojna, Mikołaj Firlej, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, Paula Kukułowicz, Magdalena Maj, Konrad Popławski, Jan Sarnowski, Paweł Selkera, Piotr Semeniuk, Aleksander Szpor, Katarzyna Szwarc, Ignacy Święcicki, PIE, Warszawa.

Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym / Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, PIE, Warszawa.

Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie / Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, Krzysztof Marczewski, PIE, Warszawa.

Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami / Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Krzysztof Marczewski, PIE, Warszawa.

Polski lobbing w Unii Europejskiej / Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, PIE, Warszawa.

The new face of Polish-German trade / Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Krzysztof Marczewski, PEI, Warsaw.

Wspólny rynek jako wspólne zobowiązanie : listy do nowych przywódców UE w latach 2019-2024 / Łukasz Ambroziak, Piotr Arak, Janusz Chojna, Mikołaj Firlej, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, Paula Kukułowicz, Magdalena Maj, Konrad Popławski, Jan Sarnowski, Paweł Selera, Piotr Semeniuk, Aleksander Szpor, Katarzyna Szwarc, Ignacy Święcicki, PIE, Warszawa.

– Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw – tendencje, perspektywy, Autorzy: Dorota Ciesielska-Maciągowska, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, Współpraca: Janusz Chojna, PIE, Warszawa

– Komu zawdzięczamy ekspansję eksportu? Firmy z kapitałem zagranicznym i z kapitałem krajowym w handlu zagranicznym Polski, (Policy Paper 13/2019), Janusz Chojna, PIE, Warszawa

– Potencjał wykorzystania biotechnologii w zarządzaniu odpadami w Polsce, (Policy Paper 10/2019), Autorzy: Dorota Anna Andrzejewska-Górecka, Ewa Duchnowska, Agnieszka Poniatowska, Współpraca: Janusz Chojna, PIE, Warszawa,

2020

– Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw, Autor: Łukasz Ambroziak, Konsultacja i współpraca: Janusz Chojna, PIE, Warszawa

Szlaki handlowe po pandemii COVID-19, Autorzy: Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Joanna Gniadek, Hanna Kępka, Jan Strzelecki, PIE, Warszawa

Sektory strategiczne w gospodarce unijnej, Autorzy: Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Jan Strzelecki, PIE, Warszawa

Siła polskiego eksportu w czasach koronakryzysu [w:] Przegląd Gospodarczy PIE, zima 2020, Autorzy: Janusz Chojna, Joanna Gniadek, Jan Strzelecki, Współpraca: Marek Wąsiński
PIE, Warszawa

– Transformacja polskiego eksportu – 30 lat wzrostu i co dalej? Autorzy: Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Joanna Gniadek, Artur Krawczyk (Centrum Myśli Gospodarczej, SGH), Krzysztof Marczewski, Jakub Sawulski, Współpraca: Marek Wąsiński, PIE, Warszawa

2021

– Grupa Wyszehradzka – 30 lat transformacji, integracji i rozwoju, Autorzy: Łukasz Ambroziak, Janusz Chojna, Joanna Gniadek, Adam Juszczak, Maciej Miniszewski, Jan Strzelecki, Aleksander Szpor, Paweł Śliwowski, Ignacy Święcicki, Marek Wąsiński
PIE, Warszawa

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę