70 proc. Polaków udostępniłoby swoje prywatne dane dla celów społecznych

Opublikowano: 05/07/2023

Polacy chętniej niż kiedyś chcą dzielić się informacjami na swój temat. 68 proc. badanych przez PIE deklaruje chęć udostępnienia swoich danych dotyczących stanu zdrowia na potrzeby programu profilaktycznego przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W porównaniu z podobnym badaniem z 2020 r. jest to wzrost o 26,9 pkt. proc. Jedynie ok. 13 proc. badanych ma negatywne nastawienie do udostępnienia swoich danych. 78,8 proc. najczęściej korzystających z internetu deklaruje chęć udostępnienia swoich danych o stanie zdrowia. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Czy Polacy chętnie dzielą się prywatnymi danymi?” bada gotowość Polaków do dzielenia się informacjami na swój temat.

Rośnie gotowość Polaków do udostępniania swoich danych

Prawie 70 proc. respondentów deklaruje chęć dzielenia się swoimi danymi w każdym z badanych obszarów w przypadku otrzymania korzyści społecznej. Najwięcej, bo aż 69,8 proc. badanych, byłoby gotowych udostępnić swoje dane dotyczące zakupu produktów żywnościowych i ich terminu przydatności, 68 proc. ankietowanych jest gotowych podzielić się swoimi danymi w obszarze zdrowia, 67,4 proc. respondentów jest skłonnych udostępnić dane dotyczące zużycia energii.

W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2020 r. mniej niż połowa badanych była skłonna przekazać swoje dane o nawykach żywieniowych (45,2 proc.). Informacjami o stanie zdrowia chciało wtedy podzielić się tylko 39,5 proc. badanych, a danymi o zużyciu energii 44,5 proc. Wyniki obecnego badania wskazują na znacznie większy odsetek osób chętnych do podzielenia się danymi.

„Znaczny wzrost odsetka osób pozytywnie odnoszących się do dzielenia się danymi może wynikać z wielu czynników. Pomijając względy metodologiczne, można wskazać na zmiany postaw i wzrost świadomości o korzyściach z dzielenia się danymi. Pandemia mogła mieć wpływ na wzrost świadomości znaczenia danych. Za tezą o zmianie postaw przemawiają też wyniki dotyczące poczucia kontroli nad danymi. W porównaniu do odpowiedzi sprzed trzech lat odsetek respondentów deklarujących kontrolę zwiększył się o ok. 27 pkt. proc., a jest to jedna ze zmiennych istotnie różnicujących skłonność do dzielenia się danymi” – komentuje Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

Osoby starsze najmniej chętnie dzielą się danymi

Osoby należące do najstarszej grupy wiekowej (powyżej 55 lat) wykazują najmniejszą skłonność do dzielenia się danymi. Wciąż jednak ponad 60 proc. respondentów w tej grupie wiekowej deklarowało chęć podzielenia się danymi w każdym obszarze. Osobami, które najchętniej dzielą się danymi w każdym obszarze są, badani w grupie wiekowej 35-45 lat, drugą grupę tworzą osoby w wieku 45-55 lat, kolejne miejsce zajmuje grupa 18-34 lata. W każdym z trzech przypadków różnica między grupą z największym odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i grupą z najniższym odsetkiem wynosi ok. 10 pkt. proc.

Rośnie zaufanie do przekazywania danych instytucjom publicznym

Odsetek respondentów pozytywnie oceniających udostępnianie danych instytucjom jest znacznie wyższy niż w 2020 r. Największy wzrost w odsetku pozytywnych odpowiedzi dotyczy Ministerstwa Zdrowia (19,3 pkt. proc.), najmniejszy – policji (12,6 pkt. proc.). Podobnie jak w 2020 r., ze wszystkich badanych instytucji ponownie najmniejszą akceptacją wśród respondentów cieszyły się działania urzędu skarbowego.

„Obszarem, który zwrócił naszą szczególną uwagę jest ochrona zdrowia. Wysoka akceptacja dla przedstawionych respondentom działań Ministerstwa Zdrowia wraz z wysoką chęcią udostępnienia danych o stanie zdrowia, mogą świadczyć o możliwości pozyskiwania danych zdrowotnych na potrzeby realizacji programów publicznych. Jeśli te deklaratywne odpowiedzi znajdą odbicie w rzeczywistości, w przypadku realnych propozycji skierowanych do obywateli, może to oznaczać okazję do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz do rozwoju programów profilaktycznych i zdrowotnych na podstawie danych użytkowników.” – zauważa Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę