Nadwyżka obrotów bieżących w kwietniu

13/06/2023

Wzrost eksportu w Polsce spowolnił. Saldo obrotów towarowych wciąż pozostaje na plusie – jest to wynik słabej konsumpcji towarów w kraju; W najbliższych miesiącach zobaczymy dalszą poprawę konsumpcji, co przełoży się na pogorszenie wyników bilansu handlowego.

Saldo obrotów bieżących w kwietniu zamknęło się nadwyżką 359 mln EUR. Dodatnie wyniki rachunku obrotów bieżących są bezpośrednio związane z ożywieniem obrotów handlowych i utrzymującym się dodatnim saldem usług. Zauważalny spadek konsumpcji w kraju przyczynił się do ograniczenia importu, podczas gdy eksport nadal zyskuje na sile. Zauważamy także szybki wzrost wolumenu handlu usługami, co przekłada się na nadwyżki na tym koncie. Jest to wynik częściowego przenoszenia konsumpcji towarowej do konsumpcji usługowej.

W najbliższych miesiącach spodziewamy się utrzymania dobrych wyników na rachunku obrotów bieżących. Pesymizm przedsiębiorców w kontekście przyszłego zagranicznego portfela zamówień znacznie spadł w ciągu ostatniego półrocza. Niemniej jednak, saldo dochodów z zagranicy wciąż wykazuje duży deficyt. Przewidujemy poprawę tej sytuacji w związku z przewidywanym spadkiem odpływu dywidend z kraju w nadchodzących miesiącach.

Oczekujemy pogorszenia salda obrotów bieżących pod koniec bieżącego roku, co ma związek z prognozowaną poprawą krajowej konsumpcji. Zgodnie z aktualnymi prognozami, deficyt na koniec roku powinien wynieść -1,6% PKB. Pomimo to, jest to dobry wynik na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
@druchin_s
tel. 48 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę