• W sierpniu realne wynagrodzenia wzrosły, a ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Rynek pracy pozostaje stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia.

 • Spowolnienie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuacja pozostaje stosunkowo stabilna, a liczba firm zawieszających lub wyrejestrowujących działalność rośnie tylko nieznacznie. Wychodzenie z dołka koniunktury wspierać będzie poprawę sytuacji w kolejnych kwartałach.

 • Polska i pozostałe państwa Unii Europejskiej zmagają się ze spowolnieniem gospodarczym. Wzrost gospodarczy w najbliższych dwóch latach będzie umiarkowany – w 2023 r wyniesie 0,7 proc., natomiast w 2024 r. 2,2 proc. Pomimo tego inflacja pozostanie wysoka - w 2023 r. wyniesie średnio 12,6 proc., a w 2024 r. spadnie do 7,9 proc. Niemniej średni wzrost wynagrodzeń pozostanie dwucyfrowy, a zamożność gospodarstw domowych wzrośnie. Słabsza aktywność w niewielkim stopniu przekłada się na rynek pracy - bezrobocie w najbliższych dwóch latach pozostanie niskie - oscylować będzie wokół 5,5 proc. To prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawarte w „Przeglądzie Gospodarczym PIE - lato 2023”.

  W 2024 r. PKB wzrośnie o 2,2 proc., a inflacja wyniesie 7,9 proc.
 • Sentyment w krajowym przemyśle pogorszył się w sierpniu. Większy pesymizm widoczny jest praktycznie w całej Europie. Prognozujemy poprawę aktywności przemysłu w drugiej połowie roku, wzrost będzie jednak umiarkowany.

 • Nastroje w firmach przemysłowych dalej są pesymistyczne. Niemniej dołek koniunktury jest już za nami. W kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce.

 • Sprzedaż detaliczna w maju skurczyła w porównaniu do ubiegłego roku. To efekt spadku realnych wynagrodzeń, dodatkowo wzmacniany przez odpływ części uchodźców z Ukrainy. Spadek inflacji sprzyjać będzie poprawie wyników w kolejnych miesiącach.

 • Skala obciążeń podatkowych jest w Polsce umiarkowana lub niewielka na tle pozostałych państw Europy. Wielkość wydatków rządowych w relacji do PKB w 2022 r. wyniosła 43,5 proc., co daje Polsce 10 miejsce spośród 30 europejskich gospodarek. Podobne wyniki otrzymamy, kiedy ograniczmy analizę do samych przychodów podatkowych. Dzień, którym Polacy kończą je spłacać, przypada na 28 marca i jest to 12. pozycja w Europie. Okres spłaty łącznych wydatków rządowych zwany Dniem Wolności Podatkowej przypada natomiast na 11 czerwca, co również jest 10. pozycją w UE. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Dzień Wolności Podatkowej w UE – rok 2023” analizuje system podatkowy Polski na tle państw Unii Europejskiej za pomogą popularnej miary, jaką jest Dzień Wolności Podatkowej.

  Podatki w Polsce są umiarkowane na tle państw Unii Europejskiej
 • Wzrost zatrudnienia spowolnił w kwietniu. Równocześnie wynagrodzenia stale rosną w dwucyfrowym tempie, chociaż ich siła nabywcza wciąż maleje. Przewidujemy, że trend ten odwróci się w drugiej połowie roku wraz ze spadkiem inflacji.

 • Spowolnienie gospodarcze w niewielkim stopniu wpływa na liczbę zamykanych lub zawieszanych przedsiębiorstw – obie wartości pozostają stabilne. Liczba nowo otwieranych firm jest większa niż przed rokiem.

 • Sprzedaż detaliczna spadła drugi miesiąc z rzędu. To efekt spadku realnych wynagrodzeń oraz odpływu części uchodźców z Ukrainy. Spadek inflacji wspierać będzie odbicie konsumpcji pod koniec roku.

 • Produkcja przemysłowa jest słabsza niż rok temu. Jednak wśród przedsiębiorców poprawiają się nastroje co do przyszłej sytuacji. W kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności krajowej gospodarki.

 • Polska, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej, w 2023 r. będzie musiała mierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym. W I kwartale 2023 r. należy spodziewać się krótkotrwałej recesji – PKB spadnie o 0,3 proc. Gospodarka Polski powróci na ścieżkę wzrostu począwszy do od II kwartału. – PKB w całym 2023 roku będzie o 1,2 proc. większe niż w 2022 r. Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszyć będzie wysoka inflacja, która w skali roku wyniesie 13 proc. To prognozy, które Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w „Przeglądzie Gospodarczym PIE - zima 2022”. Raport zawiera prognozy wzrostu gospodarczego, inflacji oraz sytuacji na rynku pracy. Opisuje także otoczenie zagraniczne Polski oraz wyzwania gospodarcze na najbliższe kwartały.

  W 2023 r. PKB Polski wzrośnie o 1,2 proc., a inflacja wyniesie 13 proc.