• Stopy procentowe pozostaną stabilne w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się powrotu do obniżek w II połowie 2024 r. Ważnym czynnikiem dla polityki pieniężnej w Polsce będą zmiany stóp procentowych EBC.

  • Nastroje w przemyśle coraz mniej pesymistyczne. Chociaż nastroje w przemyśle pozostają negatywne, to jednak wskaźniki koniunktury wskazują na ich skokową poprawę. Liczba nowych zamówień powoli odbija, niemniej popyt jest wciąż słaby. Przedsiębiorstwa wskazują na systematyczną poprawę w łańcuchach dostaw.

  • Polska wraca na ścieżkę wzrostu. W III kwartale PKB powiększył się po raz pierwszy po półrocznej przerwie. Kolejne miesiące powinny przynieść kontynuację pozytywnych tendencji, dzięki odbiciu konsumpcji. Wciąż jednak w 2024 r. Polska gospodarka będzie rosnąć wolniej od jej potencjału.

  • Inflacja bez większych zmian. Spadek inflacji wyhamował w listopadzie, a grudzień przyniesie lekki wzrost. Zamrożenie cen energii oznacza dalsze spowolnienie w I kwartale 2024 r. Inflacja zbliży się w okolice 5,0-5,5%.

  • Stopa bezrobocia jest niezmiennie niska i wynosi wciąż 5,0%, pozostając tym samym na najniższym poziomie w historii. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieco spadła, a badania koniunktury sugerują utrzymanie podobnych poziomów bezrobocia w przyszłym roku. Główne wahania będą mieć charakter sezonowy – lekki wzrost zimą i analogiczny spadek latem.

  • Sprzedaż detaliczna wzrosła po raz pierwszy od lutego. Główną przyczyną są rosnące płace realne. Na tle opublikowanych danych o wynagrodzeniach spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej.

  • Wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż inflacja. Rynek pracy jest stabilny, choć zatrudnienie nieco spadło. To efekt mniejszej aktywności gospodarczej. Badania koniunktury wskazują na odbicie popytu na pracowników przy słabszej presji płacowej.

  • Produkcja przemysłowa wzrosła po raz pierwszy od stycznia. Perspektywy pozostają dobre, a stopniowa poprawa w portfelu zamówień powinna przekładać się na wzrost aktywności w nadchodzących miesiącach. Trwająca deflacja cen produkcji przemysłowej przyczyni się do stabilizacji cen konsumpcyjnych.

  • Finalny odczyt GUS wskazuje na spadek inflacji w październiku do 6,6%. To ostatni miesiąc z tak dużym spadkiem. W kolejnych miesiącach wskaźnik może wzrosnąć do około 7,0% w grudniu. W 2024 roku inflacja będzie w trendzie spadkowym – skala hamowania wzrostu cen będzie jednak wyraźnie niższa niż w obserwowaliśmy do tej pory.

  • Polska gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu. Odbicie będzie jednak stosunkowo powolne. Głównym problemem są słabe perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Popyt wewnętrzny pozostanie silny z uwagi na działania fiskalne.